Privacy statement Practice for Universal Health

Inleiding

Practice for Universal Health neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via het contactformulier.

Wie is practice for universal health?

Practice for Universal Health is de eenmanszaak Practice for Universal Health, kantoorhoudende te Amsterdam aan Marnixstraat 89D, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 500078740000.

Practice for Universal Health is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Practice for Universal Health de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt practice for universal health jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Practice for Universal Health persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Practice for Universal Health voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Practice for Universal Health worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie:

  • Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
  • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
  • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Practice for universal health heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij practice for universal health over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Practice for Universal Health. Je kunt verzoeken dat Practice for Universal Health je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om practice for universal health te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Practice for Universal Health of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Practice for Universal Health te verkrijgen. Practice for Universal Health zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn datPractice for Universal Health je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Practice for Universal Health

Een verzoek kan verstuurd worden naar Practice for Universal Health via het contactformulier. Practice for Universal Health zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Practice for Universal Health een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Practice for Universal Health je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Practice for Universal Health verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Practice for Universal Health je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen via het contactformulier. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Practice for Universal Health jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen via het contactformulier. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.